Categorie archief: Geen categorie

Jongerendienst zondagavond 19 mei as. met spreker Setkin Sies

Het is weer zover……er is as zondag weer een supergave en interessante jongerendienst. Het thema is ´emotie` Spreker is Setkin Sies uit Rotterdam en  praiseband eXalt gaat voor in de aanbidding met mooie liederen.

Vandaag de tijd is het maar heel vanzelfsprekend dat het maar goed en fijn MOET gaan met jezelf. Maar het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. En dat mag best aan het ligt komen. Daarbij ging het erover dat Jezus alles heeft mee gemaakt als mens.

De basisemoties zijn ook overal te vinden in de bijbel: geluk, bedroeft, schaamte, bang en boos. Dit vinden we ook terug in verschillende verhalen over Jezus. Maar als je dit leest.. Ook heel erg herkenbaar bij Zacheus.

En wat zet Jezus (die dus zelf alles mee gemaakt heeft) het leven op de kop van deze man. En wat veranderd daar zijn emoties door.

Weg schaamte, bang,  etc…

Daarbij gaat het ook over “kleur bekennen”. Eerlijk zijn over je emoties, maar ook over Jezus kent je bij naam. Hij wil bij dat we bij Hem horen etc.

En dan de toepassing naar de praktijk in onze tijd…

Neem je vrienden en vriendinnen en ook…je ouders mee!!!

Themadienst zondagavond 26 mei

Themadienst

D.V. Zondag 26 mei is er in de avonddienst om 18.30 uur een Themadienst.

Onze oud predikant  Ds. Kant zal hierin voorgaan.

Het thema is:

Bidden voor je eten:

(over het Joodse zegengebed waar ons gebed voor het eten vandaan komt)

Wij vinden het fijn, dat hij vandaag weer in ons midden is. Muzikale medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk koor Jehosua uit Ooltgensplaat. We zien uit naar een mooie gezegende dienst. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Van harte Welkom!

De liturgiecommissie

 

 

Pastorale team

Het Pastorale Team ( PT ) komt in actie bij knellende situaties of pastorale moeilijkheden in geestelijke zin dan wel intermenselijke verhoudingen zoals problemen binnen gezin en huwelijk.
Doel van het PT is om in deze situaties intermenselijke en geestelijke hulp te verlenen aan hen die zelf niet bij machte zijn aan ontstane situaties het hoofd te bieden.
Als het PT door geestelijke hulp, troost en meeleven te geven in genoemde situaties bij kan dragen tot het dragelijk maken van de omstandigheden dan denken wij dat wij in de geest van de Here Jezus Christus handelen en dat daardoor ook de gemeente gebouwd wordt.
Om een vertrouwlijk gesprek op neutraal terrein te kunnen hebben met gemeenteleden zal het PT gebruik maken van de vergaderruimte in de kerk.
Het Pastorale Team bestaat uit zr. Willy Koppenol en br. Gijs Kooi.
Mocht u gebruik willen maken van onze hulp, dan kan dit telefonisch maar ook door ons persoonlijk aan te spreken.
U mag het ook aangeven bij uw wijkouderling, hij/zij zal het dan doorgeven aan het PT.

Wij hopen en bidden dat alles mag zijn tot eer van de Naam van de Here God en tot opbouw van Zijn gemeente.

Mvg,
Willy Koppenol (492111)
Gijs Kooi (845537)

 

Liturgie afscheidsdienst Ds. W.J.van de Griend aanvang 14.00 uur de dienst is te beluisteren via RTV Slogo, op frequentie 105,6 FM of 105,9 FM.

Kerkenraden komen binnen

 Lied voor de dienst: EL 119: 1 en 2  

Liefde was het, onuitputt’lijk,
liefd’ en goedheid, eind’loos groot,
toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk,
zinkt de vijand weg in ’t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning ziet.

Mededelingen

 Aanvangslied: Ps. 100: 1 en 2 (staande)

Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

Roept uit met blijdschap: `God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’

Stil Gebed / Votum en Groet

Wij zingen: Ps. 100: 4
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

VOORBEREIDING

 Inleidende woorden

Wij zingen: EL 331 (3x)
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge Naam .
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

Geloofsbelijdenis van Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Heer Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle tijden,
God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader: en door wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel
en is vleesgeworden door de Heilige Geest, uit de maagd Maria,
en is mens geworden;
die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is
en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften;
is opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en die zal wederkomen in heerlijkheid,
om te oordelen de levenden en de doden;
en aan Zijn rijk zal geen komen.

En in de Heilige Geest,
die Here is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader en de Zoon,
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.

En één, heilige, katholieke en apostolische kerk;
wij belijden één doop tot vergeving van zonden;
wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.

 Wij zingen: Opw. 733 Tienduizend redenen ……

De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Ref:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Ref:
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

HET WOORD
Gebed om de werking van de Heilige Geest

Kinderlied: EL 452

Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.

Als je ’s avonds niet kunt slapen, als je bang in ’t donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes, die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder, Hij vergeet zijn schaapjes niet.

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

 

Schriftlezing: Filippenzen 4: 1 t/m 9 (NBV)

Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.

Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

Wij zingen EL 357: 1 en 4

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ’t heelal verheugde,
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.

Open nu ook onze ogen
Voor het ware vreugdelicht,
Opdat wij uw naam verhogen,
Juichend voor uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wilt Gij zijn een Vader,
Die in Jezus tot U vlucht.
Verkondiging

Wij zingen: Gez. 304: 1, 2 en 3
God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ’t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Kinderen komen uit de kindernevendienst  

GAVEN EN GEBEDEN

Dank- en voorbeden
Collecte (tijdens de collecte komen de kinderen uit de crêche)

 Slotlied: NLB 416: 1, 2 en 3 (staande)
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Wegzending en Zegen
Wij beantwoorden de zegen met: NLB 416: 4
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Toespraken en afsluitende woorden 

Aansluitend op de dienst is ieder van harte welkom om persoonlijk afscheid te nemen van dominee van de Griend en zijn vrouw. Dit kan onder het genot van koffie/ thee, fris en iets lekkers !

 

 

 

Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

 

EO JONGERENDAG D.V. zaterdag 25 mei a.s.

Beste Jongere,
Het gaat weer gebeuren! DV zaterdag 25 mei 2019 is het alweer tijd voor de 44e EO-Jongerendag. De reserveringslijnen voor kaartjes zijn vanaf open.

Kijk voor info en reserveren op https://beam.eo.nl/eo-jongerendag/tickets. Deze toegangtickets bestel je dus zelf!
Met de bus naar de EO jongerendag!
Ook dit jaar willen we weer samen met de bus vanaf Goeree-Overflakkee. Dit keer voor het eerst naar Rotterdam Ahoy!!!
Je kunt je voor de bus aanmelden via eojdbusgo@gmail.com onder vermelding van je voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en opstapplaats.
Je kunt kiezen uit de volgende opstapplaatsen:
·         Ouddorp (bushalte Preekhillaan)
·         Goedereede (busstation Vissersweg)
·         Stellendam (busstation nabij Brielsestraat/Korteweg)
De exacte opstaptijden krijg je in de week voorafgaand aan de JD door per mail, de bus start om circa 11.30uur in Ouddorp. ’s Avonds nadat het gehele programma van de Jongerendag is afgelopen vertrekt de bus weer richting het eiland en hopen we voor 22.30uur weer terug te zijn in Ouddorp.
Let op: wil je samen met iemand in de bus zitten, spreek dan dezelfde opstapplaats af! En meld je op tijd aan!!!
Voor € 12,- kun je mee met de bus. Dit bedrag kun je overmaken op IBAN nr. NL13RABO 035.12.64.272 ten name van Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp onder vermelding van je naam en EO Jongerendag. Zodra wij dit bedrag ontvangen hebben, is je plaats in de bus gereserveerd!
Voor nadere informatie kun je gebruik maken van bovengenoemd mailadres of eventueel bellen naar 0187-687529. Nodig je  vriend/vriendin/zus/broer/neef/ nicht/ klasgenoot / collega/……uit om ook gezellig met ons mee te gaan!
Groet!
Eric & Marjan van den Nieuwendijk

Actie Kerkbalans 2019

Binnenkort is het weer zover, D.V. 20 januari gaat Actie Kerkbalans officieel van start. We hopen rond 4 februari alle toezeggingen voor het komende jaar weer binnen te hebben.

Sinds drie jaar is het mogelijk om uw toezegging online te doen. Ongeveer driekwart van de leden maakt hier inmiddels gebruik van; dat heeft een aanzienlijke verlichting gegeven voor degenen die de enveloppen rondbrengen en weer ophalen. De e-mails voor de online toezegging worden binnenkort weer rondgestuurd. Degenen die een papieren toezegging doen, kunnen de envelop in de week van 20 januari verwachten.

U kunt uw toezegging automatisch laten incasseren. “automatische incasso” biedt u veel gemak, want uw bijdrage wordt automatisch rond de 25e van de door u aangegeven maand(en) afgeschreven. Wij bevelen dit van harte aan, mede omdat de automatische incasso ook voordelen biedt bij de administratieve verwerking van uw bijdrage.

Let s.v.p. op dat de incasso’s een verwerkingstijd hebben, dus s.v.p. geen incasso in de maand januari.

Als u uw toezegging zelf overmaakt kiest u voor betaalwijze “overig” op uw toezegging.

Via deze link (VVB – mailing 2019) kunt u onze jaarlijkse folder inzien met meer informatie over het belang van uw bijdrage. We vertrouwen weer op uw medewerking en zien uit naar een mooi resultaat van de actie Kerkbalans 2019!

Eventuele vragen over de Actie Kerkbalans kunt u mailen naar boekhouding.gko@gmail.com. Uiteraard kunt u (in de avonduren) ook bellen: 06-11225702.

met een hartelijke groet,
namens het College van Kerkrentmeesters

René van Ede