Geschiedenis

De Gereformeerde kerk Ouddorp is geïnstitueerd op 31 oktober 1892 en staat sinds die datum in een speciaal register vermeld onder nummer 703. Onder Ouddorp ressorteren in die tijd ook Goedereede en Goedereede-Havenhoofd. De gemeente bestaat dan uit enkele families, overgekomen uit de Nederlands Hervormde kerk, samen ongeveer 70 zielen.

Van 1892 tot 1895 komt men samen in een landbouwschuur aan de Spaanseweg. In 1895 worden aan de Dorpsweg een kerkgebouw en pastorie gebouwd op een stuk grond dat ter beschikking werd gesteld door Maatje Buijs. Ten overstaan van een notaris wordt de akte van overdracht van de grond gepasseerd voor het symbolische bedrag van vijf gulden. Het kerkgebouw heeft in die tijd nog geen torentje.

Van 1896 tot 1910 is H.N. Basoski, lerend ouderling, verbonden aan de Gereformeerde kerk Ouddorp met het oog op de bediening van het Woord in de erediensten, de catechisaties en ook de huisbezoeken. Na hem volgen nog meer predikanten die de gemeente in de loop der jaren voor kortere of langere tijd hebben gediend.

Een aantal keren is het kerkgebouw aan de Dorpsweg gerenoveerd. In de Tweede Wereldoorlog raakt de kerk zwaar beschadigd door een bominslag niet ver daar vandaan.

Het orgel was in die tijd opgeborgen in een landbouwschuur. Toen de kerk in de jaren 1946-1947 is herbouwd, is ook het torentje op het dak geplaatst. In 1953 raakte de kerk als gevolg van de watersnood opnieuw beschadigd. Later kon men dankzij het Rampenfonds beschikken over een nieuw orgel . Het kerkgebouw is in 1975 en in 2003 grondig verbouwd en vergroot en biedt nu plaats aan ruim 350 mensen.

Vanaf 1973 vormen de Gereformeerde kerk Ouddorp samen met de Gereformeerde kerk Stellendam samen één predikantsplaats. In 2001 hebben de beide kerkenraden een intentieverklaring ondertekend met het oog op meer samenwerking (o.a. Catechese, gezamenlijke beroepingscommissie en een aantal gezamenlijke diensten per jaar).

Door de jaren heen groeit de gemeente in ledental en ook vandaag, anno 2014, neemt het aantal leden nog steeds toe, dat is reden tot grote dankbaarheid. Op 1 januari 2014 bestaat de gemeente uit 275 belijdende leden, 253 doopleden en 56 leden die via een register (vrienden van de gemeente) verbonden zijn, in totaal 584 leden.

Met ingang van 1 mei 2004 is de Gereformeerde kerk Ouddorp aangesloten bij de PKN (Protestantse Kerk Nederland). Met behulp van een eigen beleidsplan en de eigen plaatselijke regelingen wordt gestalte gegeven aan de eigen identiteit.

De Gereformeerde kerk Ouddorp weet zich tot op de dag van vandaag geroepen gemeente van Christus te zijn: in opdracht van de Heer zelf, in wie ons vertrouwen is!

Gij die gelooft, verheugt u samen,
’t is God die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen
De Heer is God en zijns is d’aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
Van eeuwigheid tot eeuwigheid!”

(Gez. 314, liedboek)