Wie zijn wij?

De kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland verwijst naar de belijdenisgeschriften uit de tijd van de vroege kerk en van de Reformatie. De Gereformeerde kerk Ouddorp, sinds 2004 aangesloten bij de PKN, heeft een eigen plek in de gereformeerde traditie. Binnen de PKN heeft onze gemeente haar eigen identiteit en manier van gemeente zijn. Dit wordt beschreven in het beleidsplan.

Wij aanvaarden de Bijbel als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God. De Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest, die gebruik heeft gemaakt van mensen die door Hem geroepen werden. God maakt zich daarin aan ons bekend als God de Vader, de Schepper van de hemel en de aarde. En als God de Zoon, die in Jezus Christus mens werd om ons te verlossen. En als God de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt door zijn kracht. De Drie-enige!

Vader, Zoon en Heilige Geest
Wij geloven dat God, de Vader van Jezus Christus, dit heelal en alles wat er in is, geschapen heeft en dat Hij het nog steeds in stand houdt. Wij geloven dat Hij eens alle kwaad zal overwinnen en de aarde zal herscheppen tot zijn Koninkrijk.

Wij geloven in Jezus Christus als onze Heiland en Heer. Door een wonder van de Heilige Geest werd Hij als mens geboren uit de maagd Maria. Hij leefde in volmaakte gehoorzaamheid aan God en beantwoordde aan Gods bedoeling. Wij kunnen dat niet en staan schuldig voor God. Jezus stierf daarom aan het kruis in onze plaats. Zo bracht Hij de verzoening tot stand voor allen die in Hem geloven. In een vernieuwd lichaam stond Hij op uit de doden en maakte zo voor ons de dood tot de doorgang naar een nieuw leven.

Wij geloven dat Jezus Christus naar de hemel is opgevaren en zit aan de rechterhand van God. In de hemel doet Hij bij God voorspraak voor al de zijnen en Hij regeert als de Heer van alle dingen over deze wereld. Eens zal Hij terugkomen naar de aarde om deze wereld te oordelen en zijn Koninkrijk te voltooien.

Wij geloven in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt. Hij is op gelijke wijze God als de Vader en de Zoon en is de derde Persoon in de Drie-eenheid. Hij is in de wereld gezonden om het verlossingswerk van Jezus Christus toe te passen in ons hart en leven. Hij overtuigt mensen van zonde en maakt hen ervan bewust dat ze een Verlosser nodig hebben en brengt hen tot geloof in Jezus Christus.

Gemeente
In de kerk komen wij als gemeente geregeld samen. Wij worden onderwezen in de Schrift en beantwoorden het Evangelie in lofprijzing en lied, met gebeden en gaven. In de kerk worden de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal bediend. Als gemeente worden wij uitgezonden in de wereld om het Evangelie bekend te maken en door praktisch dienstbetoon de liefde van God zichtbaar te maken.

Gods Koninkrijk
Wij geloven dat God niet alleen met de gemeente een weg gaat maar dat ook het volk Israël nog steeds een bijzondere plaats heeft in zijn heilsplan. De kerk is geworteld in Israël en leeft evenals Israël van Gods genadige trouw. Gods Koninkrijk zal volledig zichtbaar worden bij de wederkomst van Christus. Dan zal de hele wereld geoordeeld en vernieuwd worden. Zonde en leed, ziekte en dood zullen dan van de aarde verdwijnen en God zal alle tranen afwissen.

Dan zullen alle mensen opstaan uit de dood en zal Christus als de Rechter van deze wereld de geschiedenis en ons leven toetsen aan de wil van God.

Dienstbaar zijn door genade
Wij geloven dat we alleen door het volbrachte werk van Christus en het vernieuwende werk van de Geest deel hebben aan deze toekomst. Het is ons verlangen om in deze wereld tekenen van Gods Koninkrijk op te richten en te streven naar gerechtigheid en vrede. De bewogenheid van God met deze wereld willen we uitstralen naar elkaar en naar mensen om ons heen. Zo kunnen we dienstbaar zijn aan het Koninkrijk van Christus en op weg gaan naar zijn toekomst!

Gemeente zijn
De gemeente wordt enkele malen per jaar door de kerkenraad geïnformeerd over onder andere de financiële situatie, beleidszaken c.q. Beleidswijzigingen. Gemeenteleden kunnen vooraf vragen hierover indienen.

In september wordt elk jaar het gemeente start weekend georganiseerd. Op zaterdag zijn er op locatie activiteiten voor jong en oud met een gezamenlijke maaltijd zondag een feestelijjke startdienst als opening van het nieuwe seizoen.