Liturgie morgendienst

Liturgie voor de morgendienst van zondag 27 juni aanvang 10 uur
Voorganger: Ds. R. Houtman
Lied vóór de dienst : Opwekking 520 ‘ Wees mijn verlangen ’
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Gezang 538:1,4 – Een mens te zijn op aarde
Bemoediging en groet
Zingen: Opwekking 359 – De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer
Leefregel: Kolossenzen 3,12-17
Zingen: Gezang 816:1,2,3,4 – Dat wij onszelf gewonnen geven
Gebed bij de opening van de Schrift
1e Lezing: Hosea 11
Zingen: Evang. Liedbundel 425 – Dit is de dag die de Heer ons geeft
Prediking
Antwoordlied: Gezang 611:1,2,3,4 – Wij zullen leven, God zij dank
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Opwekking 428 – Genade, zo oneindig groot
Zegen