Beroepingswerk/profielschets predikant

Voorwoord
Voor u ligt de Profielschets voor een beoogde nieuwe predikant. Met deze schets hopen wij een nieuwe predikant in Stellendam en Ouddorp te mogen verwelkomen.
Het is de bedoeling van deze profielschets om een zo goed mogelijk beeld naar voren brengen van een nieuwe predikant passend bij onze gemeenten.
Deze schets dient dan ook in samenhang met de profielschetsen van beide gemeenten en de beleidsplannen gelezen te worden.
Wij beseffen dat een beoogde predikant niet kan passen binnen alle geschetste lijnen, gelijktijdig en op gelijke wijze. Belangrijk daarbij is ook om te benadrukken, dat wij met dit document de eigenheid en eigen inbreng van een nieuwe predikant zeker niet willen marginaliseren. In vertrouwen op de God die leidt, zien wij uit naar een nieuwe herder en leraar in onze gemeenten.
Namens de kerkenraden van Ouddorp en Stellendam
Profielschets Predikant
Speerpunten
Vanuit een missionair kloppend hart willen wij als kerken wervend, naar buiten reikend, bereikbaar en (maatschappelijk) relevant zijn. Dit willen we uitstralen. Daarnaast beseffen we dat in ons tijdbestek gemeenteleden steeds meer eenling zijn op school, op het werk en in de straat. Gemeenteopbouw zien we dan ook als wezenlijk onderdeel van de missionaire doelstelling.
Ook willen we ons meer en meer richten op de begeleiding en ondersteuning van de jeugd om hen vertrouwd te maken met de Bijbel, het geloof en de kerk.
Met deze speerpunten als achtergrond is de profielschets opgesteld, met het oog op een predikant die de gemeente hierin kan voorgaan.
Bij de uitvoering van ondergenoemde taken is de kerkenraad altijd bereid om in overleg de predikant bij te staan, goed samen te werken soms ook om taken over te nemen.
Daarbij is het zo, dat een aantal taken bespreekbaar zijn.
Accenten willen wij leggen bij:
a. Aanspreken van de jeugd
b. Gemeenten stimuleren/enthousiasmeren
c. Aandacht voor het pastoraat
d. De verkondiging
Competenties en eigenschappen / taken
ONZE PREDIKANT…..
Geestelijk/persoonlijk
✓ Weet zich door God geroepen tot zijn ambt;
✓ Heeft een biddend, gedreven en authentiek persoonlijk geloof in Jezus Christus als opgestane Heer en Verlosser;
✓ Onderschrijft van harte de Bijbel als Gods Woord en het belang van de drie algemene en drie specifieke belijdenisgeschriften;
✓ Past in een confessionele gemeente met evangelische sympathieën, dit in het besef dat hij noch de kerkenraad de gemeente bouwt: de gemeente van Jezus Christus wordt immers gebouwd door Jezus Christus zelf!
✓ Weet zich verbonden met volk van Israël
Verkondiging
✓ Stelt in de erediensten en in het contact met leden en niet-leden de blijde boodschap van Jezus Christus centraal;
✓ Is in zijn verkondiging bijbelgetrouw, duidelijk, eigentijds, missionair, creatief, boeiend en uitnodigend, met oog voor de actualiteit en met een persoonlijke insteek;
✓ Heeft in zijn verkondiging een goede balans tussen pastoraal en profetisch spreken (bemoedigend en ontdekkend; Geest en waarheid)
Pastoraat, vorming en toerusting
✓ Doet het pastorale werk in overleg met de kerkenraden en is trouw in de uitvoering ervan, accent van pastorale bezoeken ligt bij ouderen (80+) en zieken;
✓ Stimuleert de gemeente op allerlei wijzen tot verbreding, verdieping en beleving van het geloofsleven, inzet van gaven en tot het omzien naar elkaar met een pastorale en missionaire betrokkenheid in navolging van Christus;
✓ Beheerst de pastorale vaardigheden om te luisteren, te troosten, te bemoedigen en ook de mensen ‘aan te spreken’
✓ Weet te verbinden, mensen tot elkaar te brengen;
✓ Onze predikant heeft affiniteit met kinderen en jongeren en ondersteunt het jeugdwerk met enthousiasme en weet de jeugd te raken met de Bijbelse boodschap in de taal en via de media van de jeugd.
✓ Ondersteunt en stimuleert het evangelisatiewerk en weet op informele wijze contacten te leggen met rand- buitenkerkelijken.
✓ Heeft een focus op geestelijk inhoudelijk leidinggeven; geen manager of bestuurder in eerste aanleg.
Diaconaat en zending
✓ Ondersteunt het diaconaat door aandacht in de prediking, door voorbede en door samen met de gemeente de liefde voor de naaste te laten zien in concrete daden van naastenliefde en barmhartigheid.
Evangelisatie
✓ Onze predikant ondersteunt en stimuleert het evangelisatiewerk Hij weet op informele wijze contacten te leggen met rand- buitenkerkelijken.
Achtergrond/persoonlijk
✓ Heeft ervaring met of belangstelling voor missionaire gemeenteopbouw zowel binnen als vanuit een bestaande gemeente;
✓ Staat in de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland en werkt samenbindend tussen verschillende stromingen, zoals die ook in de gemeente aanwezig zijn;
✓ Kan zich verzoenen met mensen, hun en eigen falen accepteren; bruggen bouwen en gemeenteperikelen relativeren in het licht van Gods genade en de overtuiging dat Christus Zelf zijn gemeente bouwt.
Aanvullende informatie met betrekking tot werkzaamheden
✓ Vervult preekbeurten in onze gemeente, waaronder de doopvieringen en de vieringen van het Heilig Avondmaal. Tijdens de ochtenddiensten verzorgt hij een (kort) kindermoment voor kinderen in de basisschool leeftijd.
✓ Verzorgt (crisis)pastoraat. Verleent pastorale zorg aan zieken, stervenden, (nazorg aan) hun familie. Bezoekt zieken in het ziekenhuis;
✓ Geeft leiding aan het catecheseteam en bepaalt samen met hen de inhoud van de catechese en geeft zelf in elk geval de belijdeniscatechese
✓ Verzorgt doopcatechese rondom de doopzondagen en huwelijkscatechese voorafgaand aan de trouwdienst waarin de predikant het huwelijk zal inzegenen.
✓ Werkt nauw samen met de verschillende sectie(team)s in de gemeente
✓ Is actief deelnemend lid van het moderamen en algemene kerkenraad.
✓ Ondersteunt het vastgestelde beleid van harte en bouwt dat uit in samenwerking met de kerkenraad.
✓ Verzorgt toerusting van kerkenraad.
✓ Besteedt speciale aandacht aan gemeenteleden rondom bijzondere momenten in het persoonlijk leven, zoals geboorte, jubilea of het bereiken van hoge leeftijd
✓ Legt contacten met andere geloofsgemeenschappen op ons eiland onderhoudt met andere kerken
✓ Verzorgt mede met andere predikanten in Ouddorp en Stellendam de weeksluitingen in het zorgcentrum De Vliedberg te Ouddorp en ’t Spectrum te Stellendam