Liturgie afscheidsdienst Ds. W.J.van de Griend aanvang 14.00 uur de dienst is te beluisteren via RTV Slogo, op frequentie 105,6 FM of 105,9 FM.

Kerkenraden komen binnen

 Lied voor de dienst: EL 119: 1 en 2  

Liefde was het, onuitputt’lijk,
liefd’ en goedheid, eind’loos groot,
toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk,
zinkt de vijand weg in ’t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning ziet.

Mededelingen

 Aanvangslied: Ps. 100: 1 en 2 (staande)

Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

Roept uit met blijdschap: `God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’

Stil Gebed / Votum en Groet

Wij zingen: Ps. 100: 4
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

VOORBEREIDING

 Inleidende woorden

Wij zingen: EL 331 (3x)
Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge Naam .
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

Geloofsbelijdenis van Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Heer Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle tijden,
God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader: en door wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel
en is vleesgeworden door de Heilige Geest, uit de maagd Maria,
en is mens geworden;
die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is
en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften;
is opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en die zal wederkomen in heerlijkheid,
om te oordelen de levenden en de doden;
en aan Zijn rijk zal geen komen.

En in de Heilige Geest,
die Here is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader en de Zoon,
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.

En één, heilige, katholieke en apostolische kerk;
wij belijden één doop tot vergeving van zonden;
wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.

 Wij zingen: Opw. 733 Tienduizend redenen ……

De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Ref:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Ref:
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

HET WOORD
Gebed om de werking van de Heilige Geest

Kinderlied: EL 452

Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.

Als je ’s avonds niet kunt slapen, als je bang in ’t donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes, die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder, Hij vergeet zijn schaapjes niet.

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

 

Schriftlezing: Filippenzen 4: 1 t/m 9 (NBV)

Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.

Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

Wij zingen EL 357: 1 en 4

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ’t heelal verheugde,
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.

Open nu ook onze ogen
Voor het ware vreugdelicht,
Opdat wij uw naam verhogen,
Juichend voor uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wilt Gij zijn een Vader,
Die in Jezus tot U vlucht.
Verkondiging

Wij zingen: Gez. 304: 1, 2 en 3
God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ’t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Kinderen komen uit de kindernevendienst  

GAVEN EN GEBEDEN

Dank- en voorbeden
Collecte (tijdens de collecte komen de kinderen uit de crêche)

 Slotlied: NLB 416: 1, 2 en 3 (staande)
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Wegzending en Zegen
Wij beantwoorden de zegen met: NLB 416: 4
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Toespraken en afsluitende woorden 

Aansluitend op de dienst is ieder van harte welkom om persoonlijk afscheid te nemen van dominee van de Griend en zijn vrouw. Dit kan onder het genot van koffie/ thee, fris en iets lekkers !

 

 

 

Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.